اگر میخواهید یک برنامه ریز زیست محیطی شوید باید بدانید:

برنامه ریزی زیست محیطی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تمرکز بر پایداری است.

هدف آن تحلیل و به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های ساخت‌وساز پیشنهادی و اطمینان از رعایت تمام مقررات زیست‌محیطی است. اساساً با “شکل دادن” یا بهبود پروژه های ساختمانی برای آسان کردن آنها در زمین سروکار دارد.

یک برنامه ریز محیط زیست تا حد زیادی با اطمینان از اینکه پروژه های توسعه با قوانین و مقررات زیست محیطی مطابقت دارند، سر و کار دارد. آنها به کاهش اثرات، تسهیل صدور مجوزهای زیست محیطی و نوشتن گزارش ها و اسناد زیست محیطی کمک می کنند.

یک برنامه ریز محیط زیست تلاش می کند تا اثرات زیست محیطی پروژه های ساختمانی مسکن، صنعتی و حمل و نقل را به حداقل برساند.

آنها همچنین به مدیران پروژه کمک می کنند تا فرآیند مجوزهای زیست محیطی را هدایت کنند.

آنها طرح های سایت را بررسی می کنند و از سایت های پروژه بازدید می کنند تا اثرات بالقوه زیست محیطی را بررسی کنند و تغییرات مورد نیاز را شناسایی کنند.

آنها با آژانس های نظارتی هماهنگ می کنند تا مسائل مربوط به مجوز را مدیریت کنند و از انطباق با قانون سیاست ملی محیط زیست (NEPA) و همه مقررات زیست محیطی دولتی و محلی اطمینان حاصل کنند.

برنامه ریزانی که برای سازمان های دولتی کار می کنند ممکن است توصیه کنند که آیا مجوزها باید تایید یا رد شوند.

برنامه‌ریزان محیط‌زیست بیانیه‌های اثرات زیست‌محیطی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی، حذف‌های طبقه‌بندی شده و پاسخ به درخواست‌های پیشنهادی را تهیه می‌کنند.

آنها باید با تغییرات مربوط به منطقه بندی و قوانین ساختمانی، مقررات زیست محیطی و سایر مسائل قانونی همگام باشند.

آنها ممکن است در جلسات مشارکت عمومی شرکت کنند یا به مقامات دولتی مشاوره دهند. برخی ممکن است از طریق پیشنهادها، مصاحبه ها و ارائه ها در ارتباط با مشتری و توسعه کسب و کار شرکت کنند.

29 بازدید