کاهش مصرف منابع و کاهش تولید آلودگی در شهر

یکی از راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار شهری؛ کاهش مصرف منابع، همچنین جلوگیری از ایجاد آلودگی در شهرها و مناطق اطراف آن می باشد.

برای نیل به این مقصود موارد زیر توصیه میشود:

۱ ) هدف گذاری کاهش مواد زائد جامد شهر به نصف، در یک دهه

۲ ) وضع مقررات حفاظت انرژی برای ساختمانها و کارخانجات

۳ ) پژوهش و ترویج تامین انرژی های تجدیدپذیر و بومی

۴ ) وضع مقررات برای بسته بندی و جعبه های مواد مصرفی عرضه شده در شهر

۵ ) تعیین استانداردهای پاکیزگی برای سوخت خودروها

۶ ) آموزش و تبلیغ  تفکیک صحیح و بازیافت زباله های شهری

25 بازدید

 برچسب ها: