تبیین مراحل چهارم – پنجم و ششم آمایش سرزمین

مرحله چهارم: شناسایی فرصت ها برای تغییر شناسایی انواع بهره برداریهای محتمل تهیه پیش نویس طرح اولیه   بررسی گزینه ها با افراد محلی و سایر ذینفعان جمع بندی نظرات مشترک در مورد فرصت ها مرحله پنجم: ارزیابی توان سرزمین شناسایی نیازها برای هر نوع بهره برداریاحتمالی از سرزمین تطبیق نیازها با ویژگی های سرزمین مشخص […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.