تعریف و مراحل انجام پروژه EIA

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست را EIA می نامند که اگر از استاندارد های تعیین شده تخطی گردد، میتواند اثرات زیانباری برای محیط زیست و در نتیجه انسانها به همراه داشته باشد. برای انجام بهینه هر پروژه (EIA)، یعنی مطالعه اثرات مخرب زیست محیطی پروژه های عمرانی در محیط زیست؛ می بایست کلیه مراحل […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.