مرحله تعیین محدوده کار یا Scoping

این مرحله فرآیندی است که مسائل کلیدی ارزیابی محیط زیست را مشخص می کند. نگرانی های علمی و اجتماعی را شناسایی می کند. سپس این نگرانی ها را ارزیابی می کند؛ مسائل کلیدی را استخراج می نماید و در نهایت مسائل را برای تسهیل در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری، مرتب و ارائه می […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.