مراحل آمایش سرزمین در اروپا

مراحل آمایش سرزمین در اروپا عبارتند از:

۱ ) گردآوری اطلاعات مرتبط با سرزمین

۲ ) تجزیه و تحلیل اطلاعات سرزمین

۳ ) تهیه نقشه های آمایش سرزمین 


 اهداف آمایش سرزمین در اروپا عبارتند از:

۱ ) تقویت توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق

۲ ) افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان

۳ ) بهره برداری آگاهانه و مسوولانه از منابع طبیعی و حفاظت از آنها

۴ ) استفاده عاقلانه از فضاهای ملی و قاره ای

سطوح آمایش سرزمین در اروپا:

۱ ) د سطح محلی

۲ ) در سطح منطقه ای

۳ ) در سطح ملی

۴ ) در سطح قاره ای

20 بازدید