آموزش محیط زیست

دلایل زباله پراکنی و عدم احترام به حقوق شهروندی

دلایل زباله پراکنی و عدم احترام به حقوق شهروندی زباله پراکن ها همه جا هستند. زباله پراکنی به قشر خاص با سن و میزان تحصیلات و … مربوط نمیشود همه ما آدمها خواهی نخواهی زباله پراکن هستیم. بطور عمد یا برای اینکه اشتباه خود را توجیه کنیم میگوئیم از روی …

Read More »

مبانی آموزش محیط زیست

به بیان بسیار ساده، محیطی که در آن زندگی میکنیم را محیط زیست می نامیم . انسان برای زندگی سالم در محیط نیازمند تجربه است تجربه هایی که یا بصورت اتفاقی و یا با تمرین و آزمون و خطاهای متعدد به دست آمده اند. کسب بسیاری از این تجارب نیز …

Read More »
error: متن محافظت شده است !!