دسته: ارزیابی استراتژیک محیط زیست

مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی ارزیابی استراتژیک زیست محیطی یک فرآیند چند مرحله‌ای است که برای بررسی تأثیرات پروژه‌ها، برنامه‌ها یا فعالیت‌های مختلف بر محیط زیست و جامعه، انجام می‌شود.…

ساختار قانونمند و موارد ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

ساختار قانونمند ارزیابی استراتژیک زیست محیطی: در اکثر کشورها، قوانین و مقرراتی برای ارزیابی استراتژیک زیست محیطی وجود دارد. این قوانین و مقررات به منظور حفاظت از محیط زیست و…

چه نوع فعالیت‌هایی می‌تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شود؟

چه نوع فعالیت‌هایی می‌تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شود؟ فعالیت های مختلفی می‌توانند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شوند، از جمله: برنامه های توسعه اقتصادی: ارزیابی تأثیرات…

error: لطفا کپی نفرمائید !!