تبیین مراحل چهارم – پنجم و ششم آمایش سرزمین

مرحله چهارم: شناسایی فرصت ها برای تغییر شناسایی انواع بهره …