تبیین مراحل اول،دوم و سوم آمایش سرزمین

مرحله اول: تعیین اهداف و شرح خدمات نیازهای دولت – …