انتخاب گزینه های بهینه در ارزیابی اثرات زیست محیطی

همانگونه که میدانید علاوه بر بالا بودن هزینه ارزیابی، اعمال تغییرات ثانویه جهت تصحیح پروژه به نفع محیط زیست، هم زمانبر بوده و هم هزینه های گزاف به پیمانکاران و مجریان طرح تحمیل میکند و طبیعتا مخالفان زیادی دارد که در نهایت میتواند به کنار گذاشته شدن کامل اصول EIA و پاک کردن صورت مسئله به طرق مختلف فنی یا مدیریتی بیانجامد. 


  از اینرو تشخیص و اعلام بهترین گزینه ها در همین مرحله بهترین راهکار برای اجتناب از تبعات بعدی، به شمار می رود.

اما گزینه ها کدامند ؟

۱ ) گزینه های درخواستی

۲ ) گزینه های اجرایی

۳ ) گزینه های مکانی

۴ ) گزینه های فرآیندی

۵ ) گزینه های زمان بندی

۶ ) گزینه های ورودی

247 بازدید