تعریف و مراحل انجام پروژه EIA

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست را EIA می نامند که اگر از استاندارد های تعیین شده تخطی گردد، میتواند اثرات زیانباری برای محیط زیست و در نتیجه انسانها به همراه داشته باشد.

برای انجام بهینه هر پروژه (EIA)، یعنی مطالعه اثرات مخرب زیست محیطی پروژه های عمرانی در محیط زیست؛ می بایست کلیه مراحل زیر به ترتیب با رعایت جزئیات دنبال شود. 

 


  1. غربال کردن (Screening)
  2. تعیین محدوده کار ( scoping)
  3. ارزیابی مقدماتی (Preliminary)
  4. کاهش و مدیریت اثرات (Mitigation)
  5. گزارش نویسی(Reporting)
  6. بازنگری (Revision)
  7. تصمیم گیری، تصمیم سازی (Decision-Making)
  8. پایش و ممیزی (Evaluation & monitoring)
  9. مدیریت پروژه (Project Management)
  10. مشارکت عمومی (Public Participation)
24 بازدید