فاکتورهای ارزیابی اثرات اقتصادی و بودجه ای

فاکتورهایی که جهت ارزیابی اثرات اقتصادی و بودجه ای مورد استفاده قرار میگیرند به شرح زیر می باشند:


۱ ) مدت زمان ساخت و اجرای پروژه

۲ ) تعداد نیروی کار مورد نیاز برای هر مرحله

۳ ) امکانات محلی و مهارت های مورد نیاز

۴ ) کسب درآمد و حق و مزایای کارکنان

۵ ) مواد خام مورد نیاز اولیه و سایر موارد مورد نیاز

۶ ) میزان سرمایه گذاری در پروژه

۷ ) تولیدات و خروجی های پروژه

۸ ) خصوصیات اقتصادی محلی

۹ ) مالیات ها – تعرفه ها و سایر فرآیندهای درآمد زا در منطقه

۱۰ ) تغییرات جمعیتی ناشی از نیاز به نیروی کار و مواد اولیه یا مواد ساخته شده

۱۱ ) سیستم های ساختاری و خدماتی موجود و ظرفیت آنها

58 بازدید