نوع فعالیت‌ها تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی

چه نوع فعالیت‌هایی می‌تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شود؟

فعالیت های مختلفی می‌توانند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شوند، از جمله:


۱ ) برنامه های توسعه اقتصادی: ارزیابی تأثیرات زیست محیطی برنامه های توسعه اقتصادی، از جمله برنامه های توسعه شهری، برنامه های توسعه صنعتی و برنامه های توسعه پایدار روستایی، از مهمترین مواردی است که تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی قرار می‌گیرد.

۲ ) طرح های عمرانی: بررسی تأثیرات زیست محیطی طرح های عمرانی مختلف، از جمله ساخت و ساز، جاده سازی، توسعه شبکه های حمل و نقل و زیرساخت های شهری، به عنوان یکی از فعالیت هایی است که می تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شود.

۳ ) سیاست های دولتی: ارزیابی تأثیرات زیست محیطی سیاست های دولتی، از جمله سیاست های حمایت از محیط زیست، سیاست های توسعه پایدار و سیاست های مرتبط با تغییرات اقلیمی، نمونه دیگری از فعالیت هایی است که تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی می‌شوند.

۴ ) پروژه های صنعتی: ارزیابی تأثیرات زیست محیطی پروژه های صنعتی، مانند معادن، کارخانه ها و نیروگاه ها، نیز از دیگر فعالیت هایی است که تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی می‌شوند.

به طور کلی، هر فعالیتی که تأثیری بر محیط زیست داشته باشد، می‌تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شود.

27 بازدید