تبیین مراحل چهارم – پنجم و ششم آمایش سرزمین

مرحله چهارم: شناسایی فرصت ها برای تغییر

شناسایی انواع بهره برداریهای محتمل

تهیه پیش نویس طرح اولیه 


 بررسی گزینه ها با افراد محلی و سایر ذینفعان

جمع بندی نظرات مشترک در مورد فرصت ها

مرحله پنجم: ارزیابی توان سرزمین

شناسایی نیازها برای هر نوع بهره برداریاحتمالی از سرزمین

تطبیق نیازها با ویژگی های سرزمین

مشخص نمودن تناسب فیزیکی سرزمین با نیازها

مرحله ششم:ارزیابی گزینه ها

ارزیابی آثار زیست محیطی گزینه ها بر محیط اطراف

ارزیابی آثار اقتصادی گزینه ها بر روی بهره برداران و کل جامعه

ارزیابی آثار اجتماعی گزینه ها بر روی بهره برداران و کل جامعه

شناسایی پیامد های نامطلوب هر خط مشی

شناسایی پیامدهای مطلوب هر خط مشی

27 بازدید