عناصر کلیدی ارزیابی اثرات زیست محیطی

عناصر کلیدی ارزیابی اثرات زیست محیطی :

۱ ) سطح نگرانی عمومی مردم و مسوولین

۲ ) قضاوت حرفه ای و عملی

۳ ) بر هم خوردن سیستمهای اکولوژیک با اهمیت

۴ ) اثرات منفی بر روی ارزشهای اجتماعی و کیفیت سطح زندگی

۵ ) رعایت استاندارد های محیط زیست از جمله استانداردهای هوای پاک – الودگی خاک و آب و …

۶ ) الزام به رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی محیط زیست

50 بازدید