مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی عبارتند از:

۱. شناسایی پروژه و محیط زیست و اجتماعی: در این مرحله، پروژه یا فعالیت مورد نظر شناسایی می‌شود و محیط زیست و اجتماعی که تأثیرات پروژه بر آن‌ها ممکن است داشته باشد، بررسی می‌شود.

 این مرحله شامل بررسی محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در آن پروژه یا فعالیت اجرا می‌شود.

۲. شناسایی تأثیرات: در این مرحله، اثرات پروژه یا فعالیت مورد نظر بر محیط زیست و جامعه شناسایی می‌شود. پیامدهای مثبت و منفی پروژه بر محیط زیست و جامعه شناسایی می‌شوند و ارزیابی می‌شود که این تأثیرات چگونه می‌توانند در آینده تغییر کنند.

۳. ارزیابی تأثیرات: در این مرحله، اثرات پروژه یا فعالیت بر محیط زیست و جامعه، به صورت کمی و کیفی ارزیابی می‌شود. پیامدهای محیطی و اجتماعی مثبت و منفی پروژه بررسی شده و میزان تأثیرگذاری آنها بر محیط و اجتماع ارزیابی می‌شود.

۴. تعیین راهکارها: در این مرحله، راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی پروژه بر محیط و اجتماع ارائه می‌شود. همچنین راهکارهایی برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و اجتماعی موجود نیز ارائه می‌شود. گزینه‌های مختلفی برای کاهش تأثیرات منفی پروژه بر محیط و جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرند و راهکارهایی برای بهبود شرایط محیطی و جامعه، ارائه می‌شوند.

۵. تصمیم‌گیری: در این مرحله، با توجه به نتایج ارزیابی و راهکارهای ارائه شده، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا عدم ادامه پروژه یا فعالیت مورد نظر انجام می‌شود. در این مرحله، تصمیم‌گیری درباره ادامه، تغییر یا لغو پروژه از نظر زیست محیطی و اجتماعی، با توجه به تأثیرات مثبت و منفی آن بر محیط زیست و جامعه، انجام می‌شود.

۶. پیگیری و ارزیابی: در این مرحله، پیگیری و ارزیابی اجرای راهکارهای ارائه شده و تأثیر آنها بر محیط و جامعه انجام می‌شود. در صورت نیاز، تغییراتی در راهکارها ایجاد می‌شود تا تأثیرات محیطی و اجتماعی پروژه کاهش یابد و بهبود یابد.

27 بازدید